Uključite se u javnu raspravu o prikupljanju komunalnog otpada: Doznajte koliko ćemo plaćati odvoz i koje su kazne za prekršitelje

Foto: Gorica.info

Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s komunalnim društvom VG Čistoća pripremio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Svi građani mogu dati svoje prijedloge i primjedbe na novu odluku u sljedećih mjeseca dana.

Odlukom se, kao i do sada, propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja koje traje mjesec dana, koristi zapremina (volumen) posude za miješani komunalni otpad i evidentirani broj primopredaja otpada tijekom obračunskog razdoblja.

Na taj način korisnici mogu utjecati na ukupne troškove usluge smanjenjem broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja što se postiže urednim odvajanjem otpada koji se može reciklirati te biootpada, kako bi se na zbrinjavanje predala što manja količinu miješanog komunalnog otpada odvoz kojega se naplaćuje u varijabilnom dijelu cijene javne usluge.

Korisnici javne usluge se dijele na korisnike koji su kućanstvo (obiteljske kuće i stambene zgrade) i korisnike koji nisu kućanstvo (pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, fizičke osobe iznajmljivači nekretnina koji pružaju ugostiteljske usluge).

Obiteljske kuće mogu dobiti komposter

Ukoliko korisnik želi kompostirati biootpad, može od VG Čistoće preuzeti vrtni komposter ili nabaviti svoj vlastiti komposter, o čemu će se izjasniti u Izjavi o korištenju javne usluge. Korisnici kategorije kućanstvo, koji žive u stambenim zgradama u pravilu koriste zajedničke spremnike za navedene vrste otpada, a veličina spremnika određuje se sukladno veličini stambene zgrade, odnosno broju korisnika u zgradi, dok se udio pojedinog korisnika u korištenju zajedničkog spremnika određuje dogovorom suvlasnika ili, ako se takav dogovor ne postigne, VG Čistoća svim korisnicima u zgradi određuje isti udio u korištenju zajedničkog spremnika.

Cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Odlukom su predviđene i ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Evo što sve plaćamo kroz odvoz komunalnog otpada

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu, uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Grada Velike Gorice jedinstvena je za sve korisnike javne usluge kategorije kućanstvo i iznosi 56,00 kuna mjesečno (bez PDV-a), dok za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 70,00 kuna mjesečno (bez PDV-a). Korisnici koji su kućanstvo mogu ostvariti popuste na cijenu obvezne minimalne javne usluge ukoliko kompostiraju biootpad (obiteljske kuće) ili ako koriste zajedničku uslugu odvoza glomaznog otpada za stambenu zgradu (stambene zgrade).

Korisniku koji živi u obiteljskoj kući, koji kompostira biootpad u vlastitom komposteru cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 7,00 kn sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada. Ako se tijekom nadzora utvrdi da korisnik ne koristi komposter ili da je bacio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za taj mjesec.

Za korisniku koji žive u stambenim zgradama, koji koristi kao zajedničku uslugu odvoza glomaznog otpada za stambenu zgradu, cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu također za 7,00 kn. Pravo na umanjenje cijene stječe se datumom predaje zahtjeva za pružanje zajedničke usluge odvoza glomaznog otpada VG Čistoći od strane predstavnika suvlasnika stambene zgrade. Zahtjev mora sadržati popis korisnika koji će koristiti uslugu zajedničkog odvoza glomaznog otpada te procijenjene količine i vrste glomaznog otpada za odvoz.

Kazne za prekršitelje 

Odlukom su propisane i kazne za korisnike koji odlažu otpad pored spremnika ne koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom davatelja javne usluge. Za to je propisano kazna od 300,00 kuna. Toliko će kroisnik platiti i ako ne dopusti ovlaštenim osobama VG Čistoće pristup svojoj nekretnini i nadzor kompostera za biootpad ili ako u reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik sukladno dobivenim uputama ili ako u u spremnik za miješani komunalni otpad ili u spremnik za biootpad odlaže opasne tvari, problematični otpad ili otpad koji se može reciklirati,

Uništavanje kanti za otpad također se kažnjava s 300,00 kuna, a u slučaju da odjavi javnu uslugu, a dokazano je da se nekretnina koristi plaća se 672,00 kune.

 

 

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare