Pravila komentiranja

Korisnicima portala Gorica.info zabranjeno je:

  • Prijetiti drugim korisnicima, novinarima, administratorima ili onima o kojima se piše u člancima, takve prijetnje mogu rezultirati i kaznenim progonom
  • Vrijeđanje bilo koje osobe ili skupine na temelju nacionalne, rasne, spolne, vjerske ili druge pripadnosti te govor mržnje i propagiranje nasilja
  • Prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka
  • Objavljivanje neistinitih informacija o osobama i događajima, s ciljem zavaravanja ili klevete, te “trollanje”, odnosno namjerno provociranje drugih komentatora
  • Oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava
  • Upotreba psovki, osim u slučaju kada se koriste kao stilski izraz, odnosno kad nisu nekome izravno upućene
  • Pisanje bilo kojim pismom osim latinice
  • Vrijeđanje ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te izravnih ili neizravnih subjekta članaka.Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara.Korisnik je osobno odgovoran za sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu Gorica.info pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Pravila, Gorica.info pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive, čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.Svaka osoba koja smatra da je neki od korisnika portala Gorica.info, svojim komentarom ili drugim objavljenim sadržajem povrijedio njena prava ili prava trećih osoba, dužna je takav sadržaj odmah prijaviti portalu na e-mail redakcija@gorica.info, a Gorica.info će, u slučaju da se utvrdi ovakva povreda, odmah ukloniti prijavljeni sadržaj.

Zabrane propisane stavkom 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima

Sukladno odredbama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima:

Nije dopušteno objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet djeteta do 18. godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj ili je dijete pokušalo ili izvršilo samoubojstvo, a niti iznositi pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života.

Zabranjeno je objavljivanje sadržaja kojim se ugrožavaju ustavni poredak i nacionalna sigurnost te javno potiče na počinjenje kaznenog djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona

Zabranjeno je objavljivanje sadržaja kojim se potiče, pogoduje poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja,
bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije te antisemitizma i ksenofobije, nacional-šovinističke ideologije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Zabranjeno je objavljivanje sadržaja kojim se potiče na kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom iz članka 163. Kaznenog zakona i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju iz članka 125. Kaznenog zakona

Zabranjeno je objavljivanje sadržaja kojim bi se povrijedila autorska i srodna prava trećih osoba.